Skip to main content

Sodininkystė ir daržininkystė

Mokslo darbų leidinys
Mokslo darbų leidinys
Mokslo darbų tomai
Kaip su mumis susisiekti
Atmintinė autoriams
Scientific Journal
Volumes
Contacts

Atmintinė autoriams, rašantiems į mokslo darbus „Sodininkystė ir daržininkystė“

 

Straipsnio rankraščio pateikimo–priėmimo procedūra

 

Straipsnius redakcijai gali pateikti bet kurie Lietuvos ar užsienio šalies mokslo darbuotojai bei asmenys, dirbantys mokslinį darbą. Ne mokslo darbuotojo straipsnis turi būti parašytas kartu su mokslo darbuotoju.

Rankraštis redakcijai siunčiamas elektroniniu paštu g.samuoliene@lsdi.lt vienu egzemplioriumi, laikantis toliau tekste nurodytų reikalavimų. Pateiktas straipsnio rankraštis užregistruojamas ir perduodamas redaktorių kolegijos nariui, kuruojančiam šią sritį. Jis įvertina, ar rankraščio turinys ir forma atitinka svarbiausius periodiniams straipsniams keliamus reikalavimus. Rankraščiai, kurie buvo atmesti pirmojo vertinimo metu, su aiškinamuoju raštu grąžinami autoriui. Jeigu straipsnio tinkamumas nekelia abejonių, redaktorių kolegijos narys skiria du recenzentus.

Pataisytą rankraštį autorius turi atsiųsti el. paštu redakcijai per dešimt dienų.

 

Rankraščio reikalavimai

 

Struktūra ir apimtis

Rankraščio forma turi atitikti periodiniams moksliniams straipsniams keliamus reikalavimus. Teksto ir jo sudedamųjų dalių seka tokia:

- Straipsnio pavadinimas (ne daugiau kaip 10 žodžių)

Pavadinimas rašomas mažosiomis raidėmis paryškintu šriftu (Augalų adaptacijos prie šalčio molekulinio mechanizmo aspektai).

- Autoriaus vardas, pavardė

Vardas, pavardė – mažosiomis raidėmis paryškintu šriftu (Viktor Sharma). Jeigu yra keli autoriai, rašoma mažėjančia jų autorystės indėlio tvarka.

- Institucija, adresas, elektroninis paštas

Rašomi mažosiomis raidėmis kursyvu (Italic) (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialas Sodininkystės ir daržininkystės institutas).

 

Pagrindinis tekstas

- Santrauka (iki 1 400 rašybos ženklų, arba 250 žodžių)

Labai glaustai pateikiami tikslai, sąlygos, svarbiausi rezultatai, pagrindinė išvada.

- Reikšminiai žodžiai (ne daugiau kaip 10 žodžių)

- Įvadas

Trumpai išdėstoma nagrinėjama problema, ankstesni kitų panašių tyrimų rezultatai, darbo reikalingumas, originalumas. Nurodomas darbo tikslas.

- Tyrimo objektas, metodai ir sąlygos

- Rezultatai

Trumpai išdėstomi tyrimų metu surinkti duomenys, dokumentai (lentelės, grafikai).

- Aptarimas

Aptariami, bet ne kartojami „Rezultatų“ skyrelyje pateikti duomenys, palyginami su kitų autorių duomenimis, aiškinamos tirtų reiškinių priežastys, keliamos naujos idėjos, hipotezės.

- Rezultatai ir aptarimas gali būti pateikiami kartu.

- Išvados

- Padėka (neprivaloma)

- Literatūra

Rekomenduojama į sąrašą įtraukti ne mažiau kaip 10 naujausių literatūros šaltinių rašoma tema.

- Santrauka lietuvių ir anglų kalbomis (600–1 400 sp. ženklų)

Straipsnių, kurie parašyti remiantis netradiciniais bandymų duomenimis ir jų rezultatais, struktūrinės teksto dalys gali būti ir kitokios.

Straipsnis turi būti ne daugiau kaip 10 puslapių apimties kompiuteriu rinkto teksto, įskaitant lenteles ir paveikslus (didesnės apimties straipsniai derinami su redaktorių kolegijos pirmininku).

 

Teksto parengimas

Straipsnis rašomas lietuvių ir anglų kalbomis ir spausdinamas Microsoft WORD teksto redaktoriumi Windows®operacinėse sistemose. Tekstas rašomas TIMES NEW ROMAN 12 dydžio šriftu, B5 formato (180×245 mm) lape, atstumas tarp rankraščio eilučių – 1 (single), išlyginamas iš abiejų pusių. Paraščių plotis: viršuje – 2 cm, apačioje – 2 cm, dešinėje –1,5 cm, kairėje – 3 cm. Straipsnis pateikiamas elektronine laikmena.

Paryškintai (Bold) rašoma: straipsnio pavadinimas visomis kalbomis, antraštės bei svarbiausi struktūros elementai (įvadas, tyrimo objektas, metodai ir sąlygos, rezultatai, aptarimas, išvados, padėka, literatūra, santrauka). Kursyvu (Italic) rašomi lotyniškieji augalų rūšių, genčių, ligų, kenkėjų, mikroorganizmų ir kitų biologinių objektų pavadinimai. Augalų veislių pavadinimai rašomi viengubose kabutėse (pvz., ‘Auksis’).

Cituojamas šaltinis tekste nurodomas lenktiniuose skliaustuose (autoriaus pavardė, metai).

 

Lentelės

Lentelėse neturi būti kartojama paveiksluose ar kitose iliustracijose pateikta informacija.

Lentelių tekstas rašomas lietuvių ir anglų kalbomis TIMES NEW ROMAN 12 dydžio šriftu, jeigu parašyti tekstai talpinami vienoje eilutėje, tarp jų dedamas ženklas /. Lentelės teksto dalys vertikaliomis ir horizontaliomis linijomis neatskiriamos. Horizontaliomis linijomis atskiriamos tik lentelės metrikos dalys ir lentelės pabaiga. Lentelės padėtis puslapyje tik vertikali (Portrait).

Bandymų veiksnių gradacijos lentelėse neturi būti žymimos skaičiais, sudėtingomis santrumpomis, o pateikiamos visa arba suprantamai sutrumpinta aprašo forma. Pateikiama santrumpa turi būti paaiškinama pirmosios lentelės (paveikslo) apraše.

 

Statistiniai duomenys, skaičiai ir skaitmenys

Pageidautina detaliai aprašyti taikytus tyrimų metodus ir nurodyti jų originalius šaltinius. Labai svarbi informacija apie lauko, vegetacinių ir kt. bandymų išdėstymo schemą ir jos pasirinkimo motyvus. Lentelėse ir paveiksluose pateikiami duomenys privalo būti statistiškai įvertinti. Rodiklių žymėjimo santrumpos turi būti paaiškintos, jeigu jos neatitinka tarptautinių ISO standartų.

 

Paveikslai

Visa iliustracinė medžiaga – brėžiniai, grafikai, diagramos, fotografijos, piešiniai ir kt. – vadinami bendru paveikslų vardu. Tekstas juose rašomas lietuvių ir anglų kalbomis.

Paveikslai turi būti nespalvoti, padaryti Microsoft Office paketų elektroninėje lentelėje EXCEL su suderintomis programomis ir pradine informacija. Redakcija pasilieka teisę keisti jų formatą pagal straipsnio ar viso leidinio dizainą.

Įrašai ir simboliai paveiksluose turi būti parašyti ne mažesniu kaip 10 dydžio TIMES NEW ROMAN šriftu. Paveikslų blokų dalys turi būti sužymėtos raidėmis a, b, c ir t. t.

 

Literatūra

Į literatūros sąrašą turi būti įtraukiamos tik mokslinės publikacijos.


 

Citavimo pavyzdžiai:

 

Vieno autoriaus knyga:

1. Brazauskienė M. D. 2004. Agroekologija ir chemija. Naujasis lankas, Kaunas.

2. Blažek J. 2001. Pìstujeme jablonì. Nakladatelství Brázda, s. r. o., Praha.

 

Kelių autorių knyga:

1. Kawecki Z., Łojko R., Pilarek B. 2007. Mało znane rośliny sadownicze. Wydawnictwo UWM, Olsztyn.

2. Žemės ir miškų ūkio augalų pesticidų katalogas. 2005. G. Rimavičienė (sudaryt.). Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, Akademija, Kėdainių r.160

 

Straipsnis knygoje:

1. Streif J. 1996. Optimum harvest date for different apple cultivar in the ‘Bodensee’ area. In: A. de Jager, D. Johnson, E. Hohn (eds.), Determination and Prediction of Optimum Harvest Date of Apples and Pears. COST 94. European Commission. Luxembourg, 15–20.

2. Byme D. H., Sherman W. B., Bacon T. A. 2000. Stone fruit genetic pool and its exploitation for growing under warm winter conditions. In: A. Erez (ed.), Temperature Fruit Crops in Warm Climates. Kluwer Academic Publishers, Netherlands, 157–230.

3. Keller R. R. J. 2002. Cryopreservation of Allium sativum L. (Garlic). In: L. E. Towill, Y. P. S. Bajas (eds.), Biotechnology in Agriculture and Forestry. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 50: 38–47.

 

Straipsnis konferencijos medžiagoje:

1. Kampuss K., Strautina S. 2004. Evaluation of blackcurrant genetic resources for sustainable production. Proceedings of the International Workshop on Protection of Genetic Resources of Pomological Plants and Selection of Genitors with Traits Valuable for Sustainable Fruit Production. 22–25 August, Skierniewice, Poland, 147–158.

 

Vieno autoriaus žurnalo straipsnis:

1. Korban S. S. 1986. Interspecific hybridization in Malus. Hort. Science, 21(1): 41–48.

Žurnalo straipsnis (du ir daugiau autorių):

1. Sasnauskas A., Gelvonauskienė D., Gelvonauskis B. 2002. Evaluation of new scab resistance apple in the first-fifth years in orchard. Sodininkystė ir daržininkystė, 21(3): 29–37.

2. Balan V., Oprea M., Drosu S., Chireceanu C., Tudor V., Petrisor C. 2006. Maintenance of biodiversity of apricot tree phenotypes in Romania. Acta Horticulturae, 701: 207–214.

 

Straipsnis e. žurnale:

1. Stanys V., Mažeikienė I., Stanienė G., Šikšnianas T. 2007. Effect of phytohormones and stratification on morphogenesis of Paeonia lactiflora Pall. isolated embryos. Biologija, 18(1). http://images.katalogas.lt/maleidykla/Bio71/Bio_027_030.pdf

 

Duomenų bazė:

FAO Stat Database. 2005. http://faostat.fao.org/faostat/

 

Disertacijos santrauka:

1. Čižauskas A. 2003. Valgomųjų svogūnų (Allium cepa L.) auginimo iš sėklų technologijos elementų tyrimai: daktaro disert. santr. Babtai.


 2016-07-11

Guidelines for the preparation and submission of articles to the volumes of scientific works „Sodininkystė ir daržininkystė“

 

Rules for Submission – Acceptance of Papers

 

Papers can be contributed by any Lithuanian and foreign scientific workers and persons carrying out scientific research. The latter’s paper will be accepted only when the co-author is researcher.

Manuscripts should be sent by e-mail to g.samuoliene@lsdi.lt in one copy according to following instructions. The manuscript will be registered and submitted to the member of the Editorial Board in charge. He (she) will evaluate if the contents and the form corresponds to the main requirements for periodical articles. Manuscripts rejected during the first evaluation will be returned to the author with explanatory remarks. If the article is approved the member of the Editorial Board appoints two reviewers.

The author must return the corrected manuscript to the Editorial Board in ten days by e-mail.

 

Requirements to the manuscript

 

Structure and length

The form of a manuscript has to correspond to the requirements for periodical scientific articles. The paper should be organized in the following order:

- Title (should not exceed 10 words)

Title should be written in small letters in bold (Aspects of plant color acclimation molecular mechanism).

- Author(s)’ name, surname

The name and surname should be written in small letters in bold (Viktor Sharma). If there is more than one author they are listed according to their input to the paper.

- Institution(s), address, email address

Should be written in small letters in Italic (Institute of Horticulture Lithuanian Research Centre for Agriculture and Forestry).

 

The main text

- Abstract (should not exceed 1 400 characters or 250 words)

Should contain the statement of the aims, methods and main results in short.

- Key words (should not exceed 10 words)

- Introduction

Should present the investigated subject, results of earlier related research, reasons of the study, innovation. Should indicate the aim of the investigation.

- Object, methods and conditions

- Results

Should present concisely the collected data during investigation, documentation (tables, figures).

- Discussion

Should not repeat results presented in “Results” but should interpret them with reference to the results obtained by other authors, explain the reasons of the investigated phenomena and raise new ideas, hypotheses.

- Results and discussion may be described in one section.

- Conclusions

- Acknowledgements (optional)

- References

Should be kept to a minimum of 10 latest references on this theme.

- Summary in Lithuanian and English (600–1 400 characters)

Articles written based on non-traditional trial data and the obtained results may have other than traditional structural parts of a paper.

The article should not exceed 10 pages of computer text, tables and figures included (longer articles are agreed with the chairman of the Editorial Board).

 

Text preparation

The manuscripts should be submitted in Lithuanian and English, typed on a PC, used Microsoft WORD for Windows®word - B5 paper (180×245 mm), single spaced, justified. Margins: top – 2 cm, bottom – 2 cm, right – 1.5 cm, left – 3 cm. Article should be submitted in electronic carrier.

In bold there are written the title of the paper in all languages, headings and all main structural elements (introduction, object, methods and conditions, results, discussion, conclusions, acknowledgements, references, abstract). In Italic there are written Latin names of species, genera, diseases, pests micro-organisms and other biological objects. Names of plant cultivars should be placed within single quotation marks (for example, ‘Auksis’).

The quoted reference in the text is indicated in round brackets (author’s surname, year).

 

Tables

Information given in figures or other illustrations, should not be repeated in tables.

Text in tables is written in Lithuanian and English languages. If Lithuanian and English texts are in one line they are separated by /. Do not use vertical and horizontal lines to separate parts of the text. A horizontal line separates only headings of columns and the end of the table. Orientation in a page only vertical (Portrait).

Trial variants in tables should not be numbered or submitted in complicated abbreviations. Tables should be self explanatory, and if there are abbreviations, they should be understandable. The used abbreviation should be explained in the description of first table (figure).

 

Statistical data, figures, numerals

It is desirable to describe in detail the applied research methods and indicate their original references. The information on the scheme (design) of field, vegetative and other trials and motivation of their choice is very important. Data presented in tables and figures must be statistically processed. Abbreviations of parameters should be explained if they do not correspond to the international standard abbreviations (ISO).

 

Figures

All illustrations – drawings, graphs, diagrams, photographs, pictures, etc. are considered as figures. The text in them is written in Lithuanian and English.

Figures must be drafted in black colour in Microsoft Office package, EXCEL electronic table with conformed programs and initial information. Editorial Board has the right to change their format according to the design of the article or the whole publication.

Letters and symbols in figures should be not smaller than size 10 TIMES NEW ROMAN. Block parts of figures should be numbered consecutively by letters a, b, c, etc.

 

References

Into references it may be included scientific publications.

Titles of foreign journals, volumes of conference articles, etc., are not abbreviated. The reference list should be arranged in alphabetical order.


 

Examples of quotation:

 

Book of one author:

1. Brazauskienė M. D. 2004. Agroekologija ir chemija. Naujasis lankas, Kaunas.

2. Blažek J. 2001. Pìstujeme jablonì. Nakladatelství Brázda, s. r. o., Praha.

 

Books of several authors:

1. Kawecki Z., Łojko R., Pilarek B. 2007. Mało znane rośliny sadownicze. Wydawnictwo UWM, Olsztyn.

2. Žemės ir miškų ūkio augalų pesticidų katalogas. 2005. G. Rimavičienė (sudaryt.). Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, Akademija, Kėdainių r.164

 

Article in book:

1. Streif J. 1996. Optimum harvest date for different apple cultivar in the ‘Bodensee’ area. In: A.de Jager, D. Johnson, E. Hohn (eds.), Determination and Prediction of Optimum Harvest Date of Apples and Pears. COST 94. European Commission. Luxembourg, 15–20.

2. Byme D. H., Sherman W. B., Bacon T. A. 2000. Stone fruit genetic pool and its exploitation for growing under warm winter conditions. In: A. Erez (ed.), Temperature Fruit Crops in Warm Climates. Kluwer Academic Publishers, Netherlands, 157–230.

3. Keller R. R. J. 2002. Cryopreservation of Allium sativum L. (Garlic). In: L. E. Towill, Y. P. S. Bajas (eds.), Biotechnology in Agriculture and Forestry. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 50: 38–47.

 

Article in conference material:

1. Kampuss K., Strautina S. 2004. Evaluation of blackcurrant genetic resources for sustainable production. Proceedings of the International Workshop on Protection of Genetic Resources of Pomological Plants and Selection of Genitors with Traits Valuable for Sustainable Fruit Production. 22–25 August, Skierniewice, Poland, 147–158.

 

Article in scientific journal:

1. Korban S. S. 1986. Interspecific hybridization in Malus. HortScience, 21(1): 41–48.

2. Sasnauskas A., Gelvonauskienė D., Gelvonauskis B. 2002. Evaluation of new scab resistance apple in the first-fifth years in orchard. Sodininkystė ir daržininkystė, 21(3): 29–37.

2. Balan V., Oprea M., Drosu S., Chireceanu C., Tudor V., Petrisor C. 2006. Maintenance of biodiversity of apricot tree phenotypes in Romania. Acta Horticulturae, 701: 207–214.

 

Article in e. journal:

1. Stanys V., Mažeikienė I., Stanienė G., Šikšnianas T. 2007. Effect of phytohormones and stratification on morphogenesis of Paeonia lactiflora Pall. isolated embryos. Biologija, 18(1). http://images.katalogas.lt/maleidykla/Bio71/Bio_027_030.pdf

 

Database:

FAO Stat Database. 2005. http://faostat.fao.org/faostat/

 

Thesis abstract:

1. Čižauskas A. 2003. Valgomųjų svogūnų (Allium cepa L.) auginimo iš sėklų technologijos elementų tyrimai: daktaro disert. santr. Babtai.